به نام خدا

5S

پنج اصل براي رسيدن به كيفيت عالي در محيط كار مي باشد.


 اين پنج اصل كه پنج ژاپني با مفاهيم ذيل  مي باشد، نشان دهنده پنج اصلي است كه با رعايت و اتخاذ اين پنج اصل به اهداف برشمرده فوق الذكر نايل مي گرديم.