معرفی
نام مشتری: گلبافت
کد مشتری: 1005 CM  تاریخ شروع همکاری:
مهر 1387
 
 زمینه همکاری:
استقرار سیستم کیفیت و اخذ ISO 9001-2008

 جهت مشاهده و دریافت گزارشات پروژه لطفا روی اطلاعات کلیک نمایید.

اطلاعات