معرفی
نام مشتری: سازمان میادین  
کد مشتری:1010 CM  تاریخ شروع همکاری:
خرداد 1389
 
 زمینه همکاری:
استقرار سیستم کیفیت و اخذ ISO 9001-2008

جهت مشاهده و دریافت گزارشات پروژه لطفا روی اطلاعات کلیک نمایید.

اطلاعات