معرفی
نام مشتری: فراز فعال پویا  
کد مشتری: 1007 CM  تاریخ شروع همکاری:
مهر 1389
 
 زمینه همکاری:
استقرار و نگهداری سیستم کیفیت و اخذ ISO 9001-2008

جهت مشاهده و دریافت گزارشات پروژه لطفا روی اطلاعات کلیک نمایید.

اطلاعات