معرفی
نام مشتری: فادیا  
کد مشتری:1006 CM  تاریخ شروع همکاری:
شهریور 1389
 
 زمینه همکاری:
اجرای پروژه تدوین و سند راهبردی

جهت مشاهده و دریافت گزارشات پروژه لطفا روی اطلاعات کلیک نمایید.

 اطلاعات