5S
1- ضرورت 5s در میط کار شما چه می باشد.
 
2- برخی از کاربردهای نظام آراستگی را در بخش های مختلف زندگی نام ببرید.