مشاورین سرآمدی آلا

مشاور سیستم های مدیریت ، کیفیت و مهندسی صنایع

عنوان طبقه بندی: 
  
عنواننمرهتعداد گزینه وضعیتدستورات
ماشین آلات و دستگاههای اضافی یا مستعمل در گام اول (5 s ) باید شناسایی شوند . 32 همراه با جواب
وجود تابلوهای اعلانات در کارگاهها و یا محیط های اداری در گام اول نظام آراستگی گنجانده می شود . 32 همراه با جواب
حذف سری بد و آزاردهنده در اجرای گام سوم نظام آراستگی یعنی تمیزی و نظافت می باشد. 32 همراه با جواب
در جهت اجرای گام سوم باید صندلی های خراب و میزهای غیراستاندارد را از محیط کار خارج نمود . 32 همراه با جواب
لباس متحدالشکل یا استاندارد مناسب برای لباس کارمندان در گام چهارم نظام آراستگی دیده می شود . 32 همراه با جواب
تمرین برقراری ارتباط صحیح و آداب معاشرت جزء برنامه های گام پنجم یعنی فرهنگ می باشد . 32 همراه با جواب
به مشارکت گرفتن یکی کارکنان در فعالیت های بهسازی منابع سازمان در راستای اجرای s3 دیده می شود . 32 همراه با جواب
استفاده بهینه از فضا در گام دوم نظام آراستگی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد . 32 همراه با جواب
نمایه گذاری محیط کار یا استاندارد از برچسب ها از اقداماتی است که در راستای s2 در محیط کار باید انجا ...32 همراه با جواب
در راستای پیاده سازی گام دوم نظام آراستگی باید اشیایی که در حال حاضر استفاده نمی شوند ولی ممکن است ...32 همراه با جواب
1