سرآمدی سازمانی
مشاورین سرآمدی آلا از همان ابتدای شکل گیری جوایز ملی کیفیت و ملی بهروری و تعالی سازمانی اقدام به تشکیل گروه های تخصصی نمود و در بسیاری از موارد جزء پیشتازان می باشد.
خدمات قابل ارائه :
آشنایی با الگوی سرآمدی سازمانی EFQM
کارگاه آموزشی آشنایی با روش های خود ارزیابی
کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب
کارگاه آموزشی اصول تدوین و نگارش اظهارنامه
کارگاه آموزشی تشریح معیارهای الگو
کارگاه آموزشی و مشاوره در زمینه بهینه کاوی (Benchmarking)
کارگاه آموزشی و مشاوره در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR)
کارگاه آموزشی و مشاوره در زمینه شناسایی و اولویت بندی فرصت های بهبود