با توجه به ضرورت مدیریت دانش امروز جلسه ی مدیریت اندش با مدیران مربوطه برگزار شد.