تدوین ارکان جهت ساز سازمان در قالب بیانيه مأموریت، چشم انداز اهداف کلان و راهبردهای مرتبط جهت پیاده سازی آنها در کلیه ی سطوح سازمان و نیل به همسویی اهداف فردی و سازمانی برای هم افزایی انجام می شود. در این راستا مشاورین سرآمدی آلا خدمات زیر را ارائه می دهد.

  • تشریح رویکردهای مختلف و بررسی الگوهای مطرح
  • آشنایی و تشریح روش ارزیابی متوازن (BSC)تشریح الگوی مدیریت استراتژیک با تمرکز بر سازمان های غیرانتفاعی و دولتی
  •  تدوین سند استراتژیک سازمان (مشاوره، آموزش)
  •  تدوین نظام های توسعه و ارزیابی استراتژی های سازمان

 

شناسایی مدیران استراتژیست سازمان و مربی گری جهت رسیدن به تفکر استراتژیک، شناسایی الگوهای شخصیتی مدیران