ابزارهای خودارزیابی برای سرآمدی

مترجمين: عليرضا رضايتمند - ساسان قاسمي

مخاطبین: مدیران تعالی سازمانها – مدیران تضمین کیفیت و
کارشناسان مرتبط با سرآمدی

موضوع: ابزارهايي جهت اجراي فرآیند خودارزیابی بر اساس الگوي EFQM

محتوی: این کتاب تألیف بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) می باشد که برگرفته از تجارب برترین شرکت های اروپایی می باشد.

این کتاب رویکردی نظام یافته به خود ارزیابی دارد و ابزارهای بسیار مفیدی جهت اجرای موفق فرآیند خودارزیابی ارائه می دهد.

گرچه تمرکز اصلی بر ابزارهایی جهت اجرای فرآیند 8 گامی خودارزیابی می باشد اما رویکردهای مختلف خودارزیابی نیز بررسی شده است.

در این کتاب 22 ابزار مختلف ارائه شده که هر کدام با مثال هایی تشریح گردیده است.

 


 

برای تهیه کتاب به صورت خرید حضوری به مرکز خرید انتشارات ارکان ، با اطلاعات ذیل مراجعه کنید.

آدرس : خیابان آمادگاه، جنب هتل سفیر، کوچه فتح آباد، پخش علم گستر

 

تلفن  2219978-0311 :

 

برای تهیه کتاب به صورت خرید اینترنتی به وب سایت مرکز  انتشارات دانش پژوهان با اطلاعات ذیل مراجعه کنید.


وب سایت
:

www.Daneshpajoohan.org