در هر پروژه زمانسنجی ابتدا باید عامل توقف را بررسی کنید. در حقیقت در اکثر زمانسنجی ها قسمت مهم کار مربوط به توقفات است. مخصوصاً در مواردی که تولید به صورت خط تولید و کار توسط ماشین آلات باشد.

در وحله بعدی باید دقیقاً تعریف کنید که زمانسنجی از کجا تا کجا انجام می شود. به عبارتی تعریف نقاط اتصال و انفصال. سپس شروع به جمع آوری داده نموده که برای هر عنصر حد اقل باید سی داده نمونه گیری شود و سپس بر آزش صورت پذیرد.

 

کل نمونه‌ها

کالای A مدل یک

کالای A مدل دو

کالای A مدل سه

کالای A مدل چهار

کالای A مدل پنج

نام تابع

log-normal

log logistic

log-normal

chi-squared

log-normal

log-normal

میانگین مدت زمان توقف

63

4/74

18/67

92

25/66

26/61

کمینه

2

2

5

6

5

5

بیشینه

678

600

610

350

480

678