به نام حق تعالی

در شرایط رقابتی شدید در بازار، باید به کمک روش‌های مختلف از رقبا پیشی گرفت. از عوامل مهم داخلی در هر سازمان ارائه خدمت یا تولید است. برای ایجاد هر بهبودی در این زمینه نیاز است که ابتدا شرایط فعلی و جاری، مورد ارزیابی قرار گیرد تا با تحلیل و بررسی آن، سازمان را به شرایط بهینه نزدیک نماییم. یکی از راه‌های بسیار مناسب ارزیابی، انجام عمل  زمان سنجی است. خروجی‌های زمان سنجی می تواند مواردی نظیر زمان استاندارد هر فعالیت، میزان منابع مورد نیاز، ظرفیت تولید و فرصت‌های بهبود باشد.

  

اهداف زمانسنجی:

پیاده سازی یک پروژه زمانسنجی می‌تواند مزایای زیر را در پی داشته باشد:

1 برنامه ریزی تولید دقیق با در نظر گرفتن مدت زمان استاندارد تولید

2 مدیریت هزینه

3 رسیدن به کارایی و بهره وری بالا

4 رسیدن به محدوده اپتیمم

5 طراحی سیستم آکورد (نظام پاداش) مناسب 

6 بهبود در روش‌های تولید

 

برخی محدودیت‌های ممکن در یک پروژه زمانسنجی:

1 تعطیلی موقتی کارخانه در زمان انجام پروژه

2 عدم دسترسی به دوربین (مثلاً در زمانسنجی قسمتی از شرکت که شرایط سختی برای زمان سنج دارد می توان از دوربین استفاده کرد.)

3 عدم توانایی در جذب اطمینان کامل کارگران

4 عدم تولید تمامی محصولات در زمان انجام پروژه

5 کمبود نمونه در برخی موارد به خاطر انجام گاه به گاه آن‌ها

6 تغییر در روش تولید (مثلاً سیاست تغییر استفاده از کالای A به جای کالای B در یک محصول خاص)

__________________________________________________________________________________________