ابزارهای خودارزیابی برای سرآمدی

مترجمین:
علیرضا رضایتمند، ساسان قاسمی
مخاطبین:
مدیران تعالی سازمان‌ها، مدیران تضمین کیفیت، کارشناسان مرتبط با سرآمدی
موضوع:
ابزارهایی جهت اجرای فرآیند خود ارزیابی و اساس الگوی EFQM
محتوا:
این کتاب تالیف بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) می‌باشد که برگرفته از تجربه برترین شرکت‌های اروپایی می باشد.
این کتاب رویکرد نظام یافته به خود ارزیابی دارد و ابزارهای بسیار مفیدی جهت اجرای موفق فرآیند خود ارزیابی ارائه می‌دهد.
گرچه تمرکز اصلی بر ابزارهایی جهت اجرای فرآیند ۸ گامی خود ارزیابی می‌باشد اما رویکردهای مختلف خود ارزیابی نیز بررسی شده است.
در این کتاب ۲۲ ابزار مختلف ارائه شده که هرکدام با مثال‌هایی تشریح گردیده است.