ابزارهای سرآمدی

مترجمین:
علیرضا رضایتمند، ساسان قاسمی
مخاطبین:
مدیران تعالی سازمان‌ها – مدیران تضمین کیفیت – کارشناسان مرتبط با سرآمدی
موضوع:
ابزارهایی جهت اجرای توانمندسازی الگوی EFQM
محتوا:
این کتاب تعریف بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) می‌باشد که برگرفته از تجارب برترین شرکت های اروپایی می‌باشد.
این کتاب به ۵ فصل اصلی تقسیم شده است که هر فصل یکی از معیارهای توانمندساز الگو EFQM اختصاص داده شده است.
در هر یک از فصل‌های کتاب ابزارهایی جهت اجرای توانمندسازها ارائه شده است که مجموع آن ۶۸ ابزار می‌باشد.
فصل‌های این کتاب عبارتند از:
رهبری، خط مشی و راهبرد، کارکنان، شرکت‌ها، منابع و فرآیند