ابزارهای مسئولیت اجتماعی سازمانی

مترجمین:
علیرضا رضایتمند – ساسان قاسمی
مخاطبین:
مدیران تعالی سازمان‌ها – مدیران تضمین کیفیت – کارشناسان مرتبط با سرآمدی
موضوع:
ابزارهایی جهت رسیدن به مسئولیت اجتماعی سازمانی
محتوا:
این کتاب تالیف بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) می‌باشد که برگرفته از تجارب برترین شرکت‌های اروپایی می‌باشد.
مسئولیت اجتماعی سازمانی یکی از جدیدترین مباحث مدیریتی است که هر روز اهمیت آن بیشتر مشخص می‌گردد. نظر به نبود کتاب در این زمینه مترجمین اقدام به ترجمه این کتاب که یکی از معتبرترین کتاب‌ها در این زمینه می‌باشد کردند.
این کتاب ضمن تشریح 5 گام جهت اجرای CSR در هر یک از گام‌ها و ابزارهایی معرفی نموده است. گام‌های اساسی عبارتند از: ایجاد آگاهی و تعهد، شناسایی ذینفعان و نیازمندها و انتظارات ایشان، هدایت خود ارزیابی در چارچوب EFQM، بهبود فعالیت‌های سازمان و مرور و گزارش عملکرد CSR