مهندسی صنایع و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

گرچه مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان رشته‌های مهندسی صنایع و داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد می‌باشند اما جهت دسترسی آسان به مفاهیم درس‌های اصلی تحقیق در عملیات، طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل موجودی‌ها، آمار و احتمالات و زبان و مطالب و مثال‌های مرتبط به کارشناسان دیگر رشته‌ها نیز توصیه می‌شود.