کتاب‌ها

کنترل کیفیت آماری با نرم افزار MINITAB

اقتصاد مقاومتی

بازاریابی اجتماعی

داستان فولاد

ابزارهای مسئولیت اجتماعی سازمانی برای سرآمدی

کنترل کیفیت آماری با نرم افزار MINITAB

مدیریت استراتژیک

فرهنگ سازمانی

مدیریت منابع انسانی

برندسازیِ مقصد گردشگری

ابزارهای بهینه کاوی برای سرآمدی

کیفیت رمز ماندگاری

ابزارهای حل خلاق مسئله

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

نوآوری وفناوری برای دانش آموزان

ابزارهای سرآمدی

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

مدیریت کیفیت محصول

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت تحول

ابزارهای خودارزیابی برای سرآمدی