کنترل کیفیت آماری با نرم افزار MINITAB

نگارندگان:
مهدی کرباسیان – ساسان قاسمی
مخاطبان:
کارشناسان کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، بهبود سیستم‌ها و برندها، مدیران این کتاب‌ها ضمن تشریح 7 ابزار کنترل کیفیت با استفاده از نرم‌افزار Minitab مطالعه‌های مورد بررسی می‌نماید و چگونگی ترسیم و تحلیل نمودارهای مرتبط را ارائه می‌دهد.