کیفیت رمز ماندگاری

نگارندگان:
مهدی کرباسیان – ساسان قاسمی
مخاطبین:
کسانی که نیازمند آشنایی با هفت ابزار به زبان ساده می‌باشند (مدیران، کارشناسان، کارگران).
از آنجا که ایجاد فرهنگ کیفیت نیازمند درک تمامی افراد سازمان نسبت به این مقوله می‌باشد ضروری است که سطوح مختلف سازمان آشنایی کافی با مباحث کیفیت را داشته باشند.
کیفیت رمز ماندگاری با نگاهی ساده و نو نسبت به کنترل کیفیت آماری معرفی 7 ابزار کیفی می‌پردازد و در قالب داستان خوانندگان را با این مفاهیم آشنا می‌سازد.